Ledarcoaching och grupputveckling

Ledarcoaching

Ett program för chefer som vill utveckla sitt personliga ledarskap för att kunna leda och förverkliga en idé i såväl med- som motgång. Ledarcoaching innebär en möjlighet att stanna upp, titta på sig själv och reflektera vilket leder till ökad självkännedom och medvetenhet hur jag påverkar och påverkas. Du tränas i ett förhållningsätt att välja och handla utifrån den jag är och det jag vill uppnå istället för att låta rädslor och gamla mönster styra mitt liv och ledarskap. Vi tittar på beteendemönster och dess konsekvenser på arbetet och i livet som helhet. Programmet avslutas med syfte, mål och en konkret handlingsplan. Nedan följer ett förslag på en struktur som samtidigt ger utrymme och frihet att verkligen arbeta med det som är viktigt.

 • Vem är jag? Var befinner jag mig nu?
 • Varifrån kommer jag? Viktiga händelser som påverkat mitt (yrkes-) liv.
 • Delpersonligheter – livsstrategier, drivkrafter och beteendemönster.
 • Empatisk kommunikation/konflikthantering.
 • Min vilja. Vem väljer i mitt liv?
 • Mål och visioner. Vart är jag på väg?
 • Syfte och mening. Mitt nästa steg. Konkret handlingsplan.

Programmet är upplagt på 20 timmar (10 träffar á 2 tim)) med ca 2 veckors mellanrum.

Därefter övergår programmet till fortsatt individuell handledning utifrån behov och situationer i yrkeslivet.  Ledaren får vägledning att lösa problem och fokusera på framtiden, mål och visioner. Personliga och/eller organisatoriska hinder synliggörs och ger möjlighet till konkreta åtgärder/lösningar. Syftet är att använda den ökade medvetenheten till att ta ett ännu större ansvar för sin egen och därmed organisationens utveckling.

För ledningsgruppen

Vi handleder ledningsgrupper  för att tydliggöra uppdrag, roller, värderingar, hinder och möjligheter. Vi arbetar processinriktat och utgår från gruppens behov och frågeställningar genom att konkret synliggöra och arbeta med det som händer i gruppen. Vi arbetar med dialogen som verktyg där vi varvar teori och praktiska övningar. Utifrån gruppens uppgift och identifierade hinder arbetar vi sedan systematiskt och processinriktat med att ta oss igenom de blockeringar som finns. Målet är att hela gruppens kompetens och potential tas tillvara där vi ser olikheter som en tillgång och friktioner som en möjlighet till personlig och organisatorisk växt. Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt på grupper vilket innebär att alla i systemet påverkar och är beroende av varandra.

 • Nuläge och tillbakablick.
 • Gruppens uppdrag, mål och syfte.
 • Roller, ansvar och behov. Vem är/blir jag i den här gruppen? Vilken roll har jag/tar jag/vill ha?  Hur bidrar     och hindrar jag gruppens arbete? Vad behöver jag från gruppen?
 • Mina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden.
 • Feedback – att ge och ta emot. Teori och praktisk övning.
 • Klargöra förväntningar på varandra.
 • Gruppens hinder och ev. friktioner.
 • Utvecklingspunkter. Vad varje individ och gruppen behöver utveckla.
 • Vad är nästa steg konkret? Vad kan jag/vi göra nu?

 

 

Comments are closed.